slide 1 slide 2 slide 3

Wychowankowie


Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od urodzenia do 12 lat. W placówce przebywają dzieci z rodzin patologicznych, których rodzice częściowo lub całkowicie są pozbawieni władzy rodzicielskiej i nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
Dzieci przebywające w placówce mają różne deficyty rozwojowe i niepełnosprawności. Wcześniej przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej, w kilku rodzinach zastępczych, w innych /czasem kilku/ domach dziecka. Są dziećmi, które  nie zaznały ciepła domu rodzinnego, zarówno od rodziców biologicznych, jak i w rodzinach zastępczych. W Domu Życia przebywają dzieci z autyzmem, z zespołem FAS, zespołem Aspergera, z  dziecięcym porażeniem mózgowym, wadami genetycznymi. Wszystkie przejawiają dodatkowo zaburzenia emocjonalne, zaburzenia więzi i zachowania. Staramy się sprostać wyzwaniu, aby stworzyć im dom, dać czas i przestrzeń do  rozwoju, akceptując i przyjmując ich, takimi, jakimi są, ale równocześnie motywując  do podejmowania terapii i rehabilitacji z wychowawcami i specjalistami zatrudnionymi w placówce dla ich potrzeb.
Staramy się wyrównywać braki rozwojowe dzieci, organizujemy rehabilitację  i terapię dla naszych podopiecznych, staramy się znaleźć odpowiednie przedszkole i szkołę, aby mogły wzrastać w przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji i wrażliwości na inność, z którą muszą nauczyć się żyć. Ważne w naszej pracy jest by jak najszybciej zdiagnozować potrzeby dziecka i określić jego kluczowe deficyty. Dzięki temu możemy podjąć właściwą pracę z dzieckiem i pomóc mu rozwijać się w  nowych, dostosowanych do jego potrzeb, warunkach.

           Staramy się, by nasza placówka – jakkolwiek jest etapem przejściowym w drodze do normalnego środowiska rodzinnego – stanowiła dla dzieci dom.
Jako placówka prowadzona przez Zgromadzenie zakonne pragniemy  kształtować w dzieciach poszanowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.

Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.